Nawigacja

RODO

 

Inspektor Danych Osobowych

Marek Cendrowski

email: iod@fus-system.pl, tel: 512323044

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonujemy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione.

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jak również dzieci korzystających
  z opieki Placówki jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 20, 07 – 130 Łochów, nr tel.: 25 675 12 06, e – mail:
  sp2lochow@gmail.com.
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni – Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 RODO w celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w związku
  z realizacją przepisów prawa oświatowego, między innymi:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z  późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.  z  2017 r. poz. 2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Uchwały Rady Gminy w Łochowie.
 1. promocji działań Szkoły między innymi przez udostępnianie na stronie internetowej Placówki informacji o osiągnięciach dzieci, uczestniczeniu w konkursach, uroczystościach, przedsięwzięciach w których brały udział, w tym wizerunku
  w sytuacjach w których rodzice lub opiekunowie wyrazili na to zgodę.
 2. zapewnienia opieki dzieciom od momentu opuszczenia zajęć do czasu dotarcia do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni upoważnili inne osoby do odbioru dziecka przez przyjęcie od nich stosownych oświadczeń,
  a osoby upoważnione wyraziły zgodę na przetwarzanie takich danych.
 1. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z ich zakresów obowiązków.
 2. Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach będą Gmina Łochów jako organ prowadzący, Centrum Usług Wspólnych stanowiące jednostkę upoważnioną do prowadzenia Szkół, mogą być odbiorcami organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak Kuratorium Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd itp.
 3. Dane osobowe gromadzone przez Placówkę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora między innymi wynikającego z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wygaśnięcia upoważnienia wskazanego w upoważnieniu lub do czasu żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie skierowanego przez osobę, której dane dotyczą.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora  przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych (które są nieprawidłowe);
 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.
 1. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 2. Konsekwencje niepodania danych:
 • Podanie danych osobowych opisane w punkcie 3a w przypadku rodziców, opiekunów prawnych jest obowiązkiem, ponieważ wynika z przepisów prawa
  i nie wymaga wyrażenia zgody tych osób.
 • Przetwarzanie danych opisanych w punkcie 3 b i c uzależnione od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Bark zgody lub jej wycofanie będzie skutkowało pominięciem dziecka w informacjach z konkursów, indywidualnych osiągnięć, relacji z występów, jak również innych spraw, gdzie wymagana jest zgoda na udostępnienie takich danych.      

 

                                                                                     Administrator

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie
  ul. Wyspiańskiego 20
  07-130 Łochów
  e-mail: sekretariat@sp2lochow.pl
 • (+48) 25-675-12-06

Galeria zdjęć