Nawigacja

Samorząd uczniowski

SU - 

 

„Dziś zrobię to, czego innym się nie chce, jutro zrobię to,
co innym będzie się wydawać niemożliwe.”

                                                                                     Jerry Rice 

  

Cele, organizacja i podstawowe zadania Samorządu Szkolnego

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny
  i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

 

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 • Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas - Samorząd Klasowy.
 • Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych,
  a tychże - zebranie wszystkich uczniów klasy.
 • Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.
 • Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

PRZEWODNICZĄCY 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE

 Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego

 • Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków w regulaminie wewnątrzszkolnym.
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.
 • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom - uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 • Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania).
 • Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zabaw i dyskotek szkolnych z udziałem przyjaciół i gości.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie
  ul. Wyspiańskiego 20
  07-130 Łochów
  e-mail: sekretariat@sp2lochow.pl
 • (+48) 25-675-12-06

Galeria zdjęć